Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Assegurances per a Particulars

En aquest apartat farem referència a assegurances com Plans de Pensions, Rendes Vitalícies, Estalvi-Inversió, i també assegurances de salut, vida-risc, accidents i baixes per malaltia i accident.
 
Assegurances de Plans i Fons de Pensions

 
Els plans i fons de pensions són un producte d'estalvi finalista i permeten constituir de forma totalment flexible un capital que rebrà en el moment de la seva jubilació, mitjançant aportacions realitzades per ell mateix. A més, aquest instrument cobreix també les contingències d'invalidesa permanent (excepte la parcial) i de mort, a més de gaudir de liquiditat en cas de malaltia greu o atur prolongat. Per tant, ofereix igualment cobertura davant situacions de risc, i malgrat que és un producte de mitjà i llarg termini, ofereix al titular plena disponibilitat del seu estalvi en cas de necessitat. Les aportacions realitzades al Pla gaudeixen de grans avantatges fiscals ja que l'empresa se les dedueix en el seu impost de societats i el treballador es les desgrava a la base imposable del seu IRPF.
 
Assegurances de Rendes Vitalícies

 
L'assegurança de Rendes Vitalícies proporciona una renda mensual per a les persones que cessin en la seva activitat laboral. D'aquesta manera, poden complementar els seus ingressos de forma suficient i seguir mantenint una bona qualitat de vida. Renda pagadora fins a la defunció de l'assegurat.

 
Assegurances d'Estalvi-Inversió

 
Assegurança Estalvi PIES

Creats arran de la llei 35/2006 de 28 de novembre, l'estalvi PIES (Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic) són assegurances de vida que permeten canalitzar un estalvi a llarg termini amb l'objectiu que el titular pugui constituir un capital, normalment amb rendibilitat garantida i sempre amb un excel.lent tractament fiscal, destinat a convertir-se al venciment en forma de renda vitalícia, amb la qual cosa no haurà de tributar res en l'IRPF pel rendiment obtingut.
D'aquesta manera, s'ofereix un instrument d'estalvi amb cost fiscal zero, alhora que es garanteixen rendes mensuals a futur que serviran per complementar altres ingressos del titular, ajudant a mantenir o millorar el seu nivell de vida.

Assegurances de Salut
 
• Reemborsament de despeses: Vostè pot triar amb total llibertat el metge i / o hospital on acudir en cada situació, i posteriorment recuperar les despeses ocasionades, segons límits i percentatges establerts a la pòlissa. Si va a un dels serveis mèdics Recomanats no haurà de realitzar cap desemborsament, únicament identificar-se com assegurat amb la seva targeta mèdica.
• Quadre mèdic: El metge i / o hospital es tria segons els especialistes que estiguin en el quadre mèdic de cada companyia.

Assegurances de Vida Risc

GARANTIA PRINCIPAL
• Defunció: Pagament del capital contractat, en cas de defunció de l'assegurat.

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES (generen pagaments de capital addicional)
• Invalidesa absoluta i permanent: Pagament del capital contractat, si l'assegurat queda invàlid de manera permanent i absoluta per a tot treball remunerat.
• Mort per accident: Pagament del capital contractat, addicional al de mort si l'assegurat mor a conseqüència d'un accident indemnitzable.
• Mort per accident de circulació: Pagament del capital contractat, addicional al de mort per accident, si la causa de la mort de l'assegurat és l'accident de circulació. Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l'anterior.
• Invalidesa absoluta i permanent per accident. Pagament del capital contractat, addicional al d'invalidesa absoluta i permanent, si la causa de la invalidesa de l'assegurat és l'accident.
• Invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació: Pagament del capital contractat, addicional al d'invalidesa absoluta i permanent per accident si l'assegurat s'invalida a causa d'un accident de circulació. Aquesta garantia només podrà ser contractada conjuntament amb l'anterior.
• Greus malalties: Pagament del capital contractat (màx 180.000) si l'assegurat se li diagnostica alguna de les malalties, o pateix alguna de les intervencions cobertes per aquesta garantia. Aquestes malalties són: càncer, infart de miocardi, accident cardiovascular, insuficiència renal, operació by pass o pont coronari, paràlisi i trasplantament d'òrgans vitals.

Assegurances d' Accidents

Les garanties tradicionals de Defunció, Invalidesa Permanent, gran invalidesa. Garanties, com les de doble capital per defunció i invalidesa permanent en accident de circulació.Asistencia sanitària limitada però amb llibertat d'elecció o il·limitada en centre assistencial designat per la Assegurador. Garanties opcionals: Incapacitat temporal, Hospitalització i despeses de curació (inclou cirurgia estètica o pròtesi).

Assegurances de Baixa per Malaltia i Accident

Assegurança especialment recomanat per a Autònoms i persones que pateixen una pèrdua econòmica important en el cas d'estar de baixa laboral. Cobertures per accident i malaltia o només malaltia. Diferents durades del subsidi a percebre, diferents franquícies a escollir.
 
Sol·licitud d'informació

Comentario solicitud de información