Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL WEB DE SEGURNOU
· Acceptació de les Condicions Generals
 
Les Condicions generals que a continuació es ressenyen, regulen la utilització del web de Segurnou.
 
La utilització del web de Segurnou atribueix la condició d'usuari de la web de Segurnou, i comporta l'acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l'usuari, de totes les Condicions Generals que estiguin publicades al temps d'accedir l'usuari.
 
Per això es recomana a llegir-vos atentament el contingut de les Condicions Generals cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina web.
· Utilització de tecnologia Cookie
 
Segurnou utilitza cookies quan un usuari navega per la web de Segurnou. Aquestes galetes s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari.
 
Els cookies de Segurnou no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors del servei.
 
Segurnou xifra les dades identificatives de l'usuari per a major seguretat. Per mitjà de les galetes, Segurnou pot reconèixer els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar cada vegada que visitin la web de Segurnou.
 
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per poder ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.
 
Per utilitzar la web de Segurnou no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Segurnou, però aquesta no instal·lació comportarà la necessitat que l'usuari s'hagi de registrar cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi registre previ.
 
· No Llicència
 
Segurnou no concedeix cap llicència o autorització de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web de Segurnou, els Serveis o els Continguts, excepte en aquells casos en què expressament es contractin o es determinin .
 
· Denegació i retirada de l'accés al web i / o als serveis
 
Segurnou es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d'aplicació.
 
· Legislació aplicable
 
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

INFORMACIÓ LEGAL A LA RECOLLIDA DE DADES
 
D'acord amb el que estableix l'article cinc de la Llei Orgànica 15/1999, li comuniquem que les dades recollides en aquests formularis formaran part d'un fitxer de dades de l'empresa Segurnou, SL La finalitat de la informació recollida serà la gestió de les seves comandes de compra, així com la realització de qualsevol activitat comercial per part de l'empresa.
 
Els camps del formulari marcats com obligatoris estan establerts per realitzar una correcta contestació i seguiment de les seves comandes, així com tramitar la seva sol licitud com a client registrat. Si l'usuari registrat no emplena totes les dades obligatòries o els emplena de manera inexacta, no podrà utilitzar la nostra plataforma de comerç electrònic.
 
La sol.licitud de registre com a client i l'assignació del seu password o contrasenya per a la nostra àrea de clients no implica l'assignació automàtica d'una clau d'accés, ja que serà sempre potestativa per part de l'empresa. L'empresa es reserva el dret de donar de baixa la seva clau sense previ avís, així com eliminar la seva sol licitud i registre del nostre fitxer en qualsevol moment.
 
Li recordem que les condicions d'ús del seu clau d'accés com a client seran les següents:
 
• El nom d'usuari o adreça de correu electrònic i la contrasenya assignats a l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible.
 
· L'usuari s'obliga a custodiar diligentment hi ha mantenir en secret el nom d'usuari i la contrasenya.
 
· Serà responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i / o utilització dels serveis al seu abast per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives.
 
· L'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
 
· L'usuari registrat haurà de comunicar a l'empresa, a la major brevetat, la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada del nom d'usuari i de la contrasenya que l'identifiquen. Aquesta comunicació s'ha de fer per escrit a la direcció del nostre domicili o bé per correu electrònic a la nostra adreça: comercial@segurnou.com
 
• La comunicació anterior també serà exigible quan l'usuari tingui una simple sospita de tals fets, l'empresa procedirà en aquest cas a donar de baixa l'usuari registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre.
 
· L'usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma immediata com a usuari de l'àrea de clients, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho per escrit al nostre domicili social o per correu electrònic a l'adreça comercial@segurnou.com, havent d'identificar com a usuari registrat amb la seva clau d'accés.
 
El registre de l'usuari en l'àrea de clients implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de totes les condicions establertes en l'Avís Legal de l'empresa Segurnou, SL
 
Els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les dades personals continguts en la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit a l'atenció de:

Segurnou, S.L.
Passeig Mata, 22
43.202-Reus (Tarragona)
 
PROCEDIMENT DE REGISTRE DE CLIENT
El client amunt registrat accepta de manera expressa, les condicions i termes exposats a continuació:
• El client interessat demanarà a través del formulari web "REGISTRE" la seva petició d'assignació d'usuari i contrasenya, la petició no podrà ser enviada si l'interessat no llegeix i accepta les condicions d'ús de la mateixa.
• El nom d'usuari serà una adreça de correu electrònic vàlida i de titularitat exclusiva del client. L'adreça de correu electrònic aportada podrà ser utilitzada per l'empresa per a l'emissió de comunicacions comercials, si la demana de manera expressa. Si desitja rebre informació comercial i donar-se de baixa amb posterioritat l'empresa ha establert un sistema fàcil per sol licitar la suspensió fins a nova sol licitud expressa per part seva.
· Les peticions rebudes per Segurnou, SL, (seran valorades i contrastada seva autenticitat pel personal de la nostra empresa. Les peticions acceptades seran contestades per l'empresa mitjançant la remissió d'un correu electrònic a la seva adreça de correu electrònic subministrada juntament amb les condicions de ús, la seva clau d'usuari i contrasenya, juntament amb totes les condicions de contractació. Podent l'empresa cancel·lar la seva autorització i condicions en qualsevol moment, per qualsevol concepte i sense previ avís. Les modificacions de les condicions d'ús, accés i contractació del comerç electrònic seran reflectides a la nostra pàgina web, sent responsabilitat del client revisar-les i conèixer en cada moment.
· La seva petició rebuda significa l'acceptació expressa de les condicions establertes per l'empresa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts de Segurnou.cat són propietat intel·lectual de l'empresa, i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel·lectual nacional i internacional vigent.Queda absolutament prohibit l'ús del contingut de la nostra pàgina web sense l'autorització per escrit per part de la
empresa.Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d'altres, però si que es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d'Internet (adreça url de la pàgina web) sempre que no es relacionin amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

DADES GENERALS
Segurnou S.L.
amb domicili social a passeig Mata, 22. 43202-Reus (TARRAGONA). Amb Telèfon 902014493 Fax 977.316.778. Email de contacte comercial@segurnou.com
Disposa d'un Servei d'Atenció al Client concertat amb : Departament d’atenció al Client del Consell Gral. de Col·legis de Mediadors d’assegurances, per correu a C/Nuñez de Balboa, 116 – 28006Madrid, per fax el 915622702, o per mail a l’adreça: atencionalcliente@cmste.com, per l’atenció de qualsevol queixa i/o reclamació. El seu funcionament, activitat i competències, es regulen en el Reglament per a la defensa del client que es troba a disposició dels clients que ho requereixin.
 
INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
 
(Segurnou SL), està inscrita en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances n º J190GC.
 
NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL
 
CIF B-43573203

PROTEGIM AMB CURA LES SEVES DADES
A
Segurnou S.L. assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres usuaris.
 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Segurnou SL informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades als nostres fitxers i seran tractats de manera automatitzada. Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en els esmentats fitxers. Així mateix, li comuniquem que des d'aquesta web es podran recollir adreces IP dels usuaris, les quals seran igualment tractades d'acord amb la normativa vigent.
 
La finalitat dels fitxers és servir com a suport d'informació sobre les dades dels usuaris per tal de poder proporcionar els nostres serveis, així com comunicar informació relativa als mateixos que siguin considerades del seu interès. Tots els fitxers han estat degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
En cap moment aquestes dades seran cedides, venuts o traspassats a terceres persones sense el seu consentiment previ. Segurnou S.L. respectarà en tot moment la confidencialitat de les seves dades, segons conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 
En qualsevol moment podeu executar els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits dirigint-se per correu electrònic a la nostra adreça de contacte. comercial@segurnou.com

ADRECES IP
 
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP, la data d'accés i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, el ordre de visites, el punt d'accés, etc.

SEGURETAT
 
El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, aquests procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.