Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Responsabilitat Civil

RESPONSABILITAT CIVIL D'EXPLOTACIÓ

Garanteix el pagament de les indemnitzacions pecuniàries que l'assegurat hagi de satisfer com civilment responsable dels danys materials, corporals i perjudicis con-seqüencials causats involuntàriament a tercers d'acord amb les lleis vigents.

RESPONS. CIVIL PER ACCIDENT LABORAL 
Garanteix la Responsabilitat Civil per lesions o mort sofertes per empleats com conseqüència d'un accident laboral.
Si bé a Espanya aquest tipus de risc queda cobert per l'assegurança obligatòria d'accidents de treball altres prestacions complementàries de la seguretat social, l'empleat perjudicat pugui reclamar a l'empresa una indemnització complementària basant-se en possibles deficiències de la seguretat en el treball, reclamació contemplada i expressament consentida en el principi de compatibilitat de les indemnitzacions segons s'estableix en la Llei General de la Seguretat Social.
 
RESPONSABILITAT CIVIL DE TREBALLS ACABATS
 
Aquesta cobertura té com a objecte emparar la responsabilitat civil de l'assegurat (fabricant, venedor, instal, etc.), Pels danys personals, materials i perjudicis, conseqüència directa d'uns i altres, que els seus productes, mercaderies, prestacions o treballs executats puguin ocasionar , després del lliurament, per vicis o deficiències deguts a accions o omissions comeses en les diferents operacions abans del lliurament.
 
RESPONSABILITAT CIVIL DE PRODUCTES
 
S'entén com a tal, la derivada dels danys que pugui causar el producte obtingut (com a conseqüència de l'activitat empresarial) després del seu lliurament. La durada d'aquesta cobertura serà la que s'estipuli en les clàusules de cada pòlissa, i tindrà el seu efecte amb el lliurament del producte realitzat. L'àmbit de la responsabilitat civil de productes és molt ampli, afectant a totes les empreses que, d'alguna manera, intervenen en la concepció i elaboració en les seves diferents fases de tot tipus de béns destinats a ser comercialitzats.
 
RESPONSABILITAT CIVIL DE CONSELLERS I DIRECTIUS

L'assegurança de responsabilitat civil per a Consellers i Directius ofereix als executius protecció davant la responsabilitat personal i pèrdua econòmica que puguin patir com a conseqüència d'actes incorrectes o negligents comesos, o suposadament comesos, en l'exercici de les seves funcions en l'empresa. La finalitat d'aquesta assegurança és protegir el patrimoni personal d'aquests càrrecs, garantint el pagament de les indemnitzacions de les que resultin civilment responsables.Aquesta assegurança cobreix el pagament d'indemnitzacions, despeses de defensa en procediments tant civils com penals així com fiances o les seves despeses de constitució per garantir la responsabilitat civil o per obtenir la llibertat provisional.

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

L'objectiu de les assegurances de Responsabilitat Civil Professional és precisament fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, pels seus errors o omissions, el professional hagi pogut causar als seus clients, així com els perjudicis que se'n poguessin derivar. Aquestes assegurances no només són una garantia per als treballadors, sinó també per als qui contracten els seus serveis.
 
RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL I CONTAMINACIÓ

ESTRUCTURAT EN TRES MÒDULS DE COBERTURA

     A. Responsabilitat mediambiental per contaminació, exclòs despeses de descontaminació del sòl propi.
    
     B. Descontaminació del propi sòl.
     Garanteix les despeses de descontaminació del sòl que ocupa l'activitat assegurada, prestació que queda expressament exclosa del mòdul A). S'ha separat aquesta cobertura en un mòdul a part perquè la contractació de la mateixa requerirà d'informació complementària i s'aplicaran criteris específics d'avaluació de riscos.
    
    C.Responsabilitat Civil per contaminació.
     Per aquest mòdul s'asseguren danys a persones, propietats i perjudicis econòmics derivats de contaminació.
 
RESPONSABILITAT CIVIL ANIMALS 

Garanteix els danys a tercers que accidentalment pugui ocasionar la seva mascota.
Assegurança obligatòria quan es tracti de gossos de races considerades perilloses per l'Organisme competent de cada Comunitat Autònoma. Aquesta garantia de danys a tercers podrà complementar-se amb cobertures de capitals assegurats en cas de mort de l'animal o despeses veterinàries, conseqüència d'accidents.

RESPONSABILITAT CIVIL COMUNITATS 

Els danys a tercers que accidentalment puguin ocasionar les zones comuns del seu edifici i amb la consideració dels copropietaris com tercers front a les comunitats
 
Sol·licitud d'informació

Comentario solicitud de información