Registre   ·   Identificar-se Inici   ·   Contactar               
Inicio
CERCADOR SERVEIS
NOTÍCIES / OFERTES
Assegurança dirigida a professionals de l'organització d'activitats esportives, amb bons preus i bones cobertures.
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i... [+]
Visiti'ns. .. s'estalviarà d' un 20% a un 30% de l'assegurança de vida del seu banc o caixa. EXEMPLES D'ASSEGURANCES DE VIDA-RISC. Capital de 100.000€ per mort o invalidesa: EDAT PRIMA 25... [+]

Assegurances per a tot tipus de vehicles

L'assegurança d'automòbils i embarcacions  té per objecte cobrir la Responsabilitat Civil del conductor del vehicle derivada de fets de la circulació del mateix, entenent-se com tals els que es motivin per l'ús o circulació del vehicle per vies i béns del domini públic, garatges i aparcaments, així com per vies privades que no estiguin especialment destinades o acotades pel desenvolupament d'una feina o tasca industrial o agrícola.

La subscripció d'aquesta assegurança és obligatòria, el que la fa ser la més estesa de totes les que garanteixen riscos de responsabilitat civil.

La Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a motor (Disposició addicional 8ª de la Llei 30/1995, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades), en el seu Capítol II "De l'assegurament obligatori", article 2º "De l'obligació d'assegurar-se, disposa, en relació amb l'article 1r. del seu cos legal:

"Tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu establiment habitual a Espanya vindrà obligat a subscriure un contracte d'assegurança per cada vehicle del que sigui titular que cobreixi, fins la quantia dels límits de l'assegurança obligatòria.....", la responsabilitat del conductor del vehicle pels danys causats a les persones o en els béns amb motiu de la circulació, en virtut del risc creat per la conducció del mateix. Els vehicles no assegurats en la forma establerta no podran circular per territori nacional. L'incompliment d'aquesta prohibició serà sancionat administrativa i penal-ment.

Les assegurances de vehicles tenen moltes diferències entre companyies i elevades fluctuacions en primes, però disposem d'un ampli ventall d'entitats amb la possibilitat de donar cobertura en totes les circumstàncies.
 
Els tipus de vehicles que assegurem són els següents:
 
 • Turismes, Taxis i altres
 • Motocicletes, Ciclomotors, Caravanes    
 • Camions d'empreses o servei públic
 • Furgonetes particulars o de servei públic
 • Remolcs o semiremolcs
 • Autocars
Les garanties que cobreix són les següents:
 • Responsabilitat civil de subscripció obligatòria
 • Responsabilitat civil de subscripció voluntària
 • Ocupants
 • Defensa i Reclamació
 • Danys corporals al conductor
 • Assistència en viatge
 • Retirada de carnet
 • Trencament de vidres
 • Incendi
 • Robatori
 • Altres danys
CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

Si la seva moto és la seva passió, gaudeixi-la.

Nosaltres ens encarreguem de solucionar els problemes.

Tercers, tot risc, assistència de viatge, accidents del conductor i ocupants, defensa de multes, etc...
 
 DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA CONTRACTACIÓ

Fotocòpia permís de conduir i D.N.I. del prenedor i tots els assegurats inclosos.

Fotocòpia del permís de circulació (La fotocòpia ha de ser clara i que es vegi correctament la matrícula i el número de bastidor). En cas de vehicle comprat de segona mà, Fotocòpia de l'últim propietari i justificant de gestoria del nou propietari.

Fitxa tècnica per les 2 cares amb l'encuny de la I.T.V al dia (ha de ser clara i ampliada per que s'observi clarament el nº de bastidor i la matrícula.)
 
IMPORTANT: 
 
La pòlissa entrarà en vigor a les 24 hores del dia que la companyia accepti el risc.

L'assegurat no podrà circular fins que aquesta corredoria li indiqui el nº de contracte, sempre que s'hagi pagat i que el rebut estigui al seu poder. En cas de devolució, la pòlissa quedarà sense efecte.
 
Sol·licitud d'informació

Comentario solicitud de información